Eigendom

Alle informatie op deze website, in welke vorm dan ook (denk onder meer aan teksten, illustraties en te downloaden bestanden) is en blijft eigendom van de Fraai Projecten, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

Gebruik informatie

De informatie van deze website mag door de gebruiker worden opgeslagen voor eigen gebruik. Verder mag niets van de op deze website getoonde of van deze website te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal/elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fraai Projecten. De informatie die Fraai Projecten op deze website aanbiedt, mag uiteraard worden gebruikt als bron voor vrije nieuwsgaring.